Newid dros dro i oriau agor Uned Mân Anafiadau Castell-nedd Port Talbot

Published: 23 August 2023

  


Newid dros dro i oriau agor Uned Mân Anafiadau Castell-nedd Port Talbot

Oherwydd pwysau staffio parhaus rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i gwtogi dros dro oriau agor yr Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Castell Nedd Port Talbot.

Mae bellach ar gael rhwng 8yb a 9yp, saith diwrnod yr wythnos, am gyfnod o naw mis, yn hytrach na'r amseroedd blaenorol, sef 7.30yb-11yp.

Bydd gennym staff ar gael o amgylch ardal yr Uned Mân Anafiadau a all ailgyfeirio unrhyw un sy'n dod rhwng 9yp ac 11yp.

Dylai unrhyw un sydd angen sylw brys na all aros tan y diwrnod canlynol ddefnyddio 111 neu, os yw'n ddigon difrifol, yr Adran Achosion Brys yn Ysbyty Treforys.

Mae'r Uned Mân Anafiadau yn rhan bwysig o wasanaethau brys a gofal brys Bae Abertawe. Nid oes gennym unrhyw fwriad i wneud hyn yn newid parhaol ac rydym yn recriwtio staff ychwanegol.

Rydym yn gweithio’n agos gyda Llais, y sefydliad annibynnol sy’n cynrychioli barn defnyddwyr gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a chleifion ledled Cymru.

Yn flaenorol, rydym wedi gorfod cau’r UMA yn gynnar ar fyr rybudd ar sawl achlysur. Achosodd hyn anawsterau i gleifion a ddaeth yn disgwyl cael eu gweld dim ond yn gorfod mynd i Ysbyty Treforys yn lle hynny.

Ar gyfartaledd, roedd pum claf y dydd yn mynychu’r UMA rhwng 9yp ac 11yp. Mae cau dros dro am 9yp yn ein galluogi i ddarparu gwasanaeth cynaliadwy, gyda’r effaith leiaf ar gleifion.

Gobeithiwn y byddwch yn deall y rhesymau dros y newid. Byddwch yn sicr ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddatrys y sefyllfa cyn gynted â phosibl.

Sylwch fod yr UMA ar gyfer mân anafiadau yn unig ac ni all drin salwch difrifol neu anafiadau difrifol. Ni allaf ddelio â chleifion â salwch, trawiad ar y galon a amheuir, poenau yn y frest neu strôc.

Mae rhagor o wybodaeth am yr hyn y gellir ac na ellir ei drin ar gael ar ein gwefan: https://bipba.gig.cymru/brysallan-o-oriau/uned-man-anafiadau-castell-nedd-port-talbot/